• Grafické systémy - slaboprúd
    V tomto predmete sa žiaci zoznámia s grafickými programami a naučia sa kresliť elektronické schémy a plošné spoje pomocou PC. V rámci predmetu sa budú využívať programy: PADS, EXPRES, MULTISIM a ULTIBOARD, OrCAD.