• Učiteľ: Mgr. Ján Vavrek
 • Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce
  ITMS kód projektu 26110130554

  Tento kurz obsahuje študijné materiály vytvorené v rámci projektu IVP pre študentov tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru Elektrotechnika so zameraním na Počítačové systémy.
 • Materiály pre študentov odboru POS.
 • Tvorba riadiacich programov technologických procesov pomocou:
  - jednočipového mikrokontrolera 8051
  - PLC Simatic
 • Tento kurz obsahuje rozpis učiva predmetu EPS a zodpovedajúce odkazy na web. Odkazy predstavujú doplňujúce učivo, žiaci sa pri štúdiu riadia pokynmi vyučujúceho a učivom prebraným na vyučovacích hodinách. Odkazy môžu byť priebežne doplňované a jednotlivé témy môžu byť priebežne upravované  v súlade s učebnými osnovami a tematickým plánom.

  Odporúčania:
  - na stránkach sa môžu vyskytovať preklepy a chyby, je vhodné v prípade pochybností overiť si to v rôznych zdrojoch
  - niektoré stránky obsahujú rozsiahlu tematiku, detaily je nutné v texte vyhľadať
  - problematika je na rôznych stránkach popísaná na rôznej úrovni, vhodné je porovnať obsah a úplnosť s učivom preberaným na hodinách.