• Obsahom týchto učebných textov sú návody na stavbu vybraných druhov elektronických zariadení výkonového charakteru. Jedná sa o relatívne jednoduché zapojenia, ktorých účelom je, aby žiaci si na praktickom vyučovaní overili a upevnili teoretické vedomosti a nadobudli praktické zručnosti a skúsenosti súvisiace s návrhom, zostavovaním, oživovaním a diagnostikou zariadení tohto charakteru. Texty jednoduchou a prístupnou formou bez zložitej teórie objasňujú niektoré základné princípy výkonovej elektroniky, čím napomáhajú nenásilnému upevňovaniu a pochopeniu teórie. Čiastočné rozpracovanie úloh umožňuje aplikovať prvky problémovo orientovaného vyučovania a podporuje rozvoj tvorivého myslenia, samozrejme pri pozitívnom a aktívnom prístupe žiakov k vyučovaniu.
  • Obsahom týchto učebných textov sú návody na stavbu vybraných druhov elektronických zariadení s univerzálnymi integrovanými obvodmi. Jedná sa o relatívne jednoduché zapojenia, ktorých účelom je, aby žiaci si na praktickom vyučovaní overili a upevnili teoretické vedomosti a nadobudli praktické zručnosti a skúsenosti súvisiace s návrhom, zostavovaním, oživovaním a diagnostikou zariadení tohto charakteru. Texty jednoduchou a prístupnou formou bez zložitej teórie objasňujú niektoré základné princípy aplikovanej elektroniky, čím napomáhajú nenásilnému upevňovaniu a pochopeniu teórie. Čiastočné rozpracovanie úloh umožňuje aplikovať prvky problémovo orientovaného vyučovania a podporuje rozvoj tvorivého myslenia, samozrejme pri pozitívnom a aktívnom prístupe žiakov k vyučovaniu.