• Analógový Kit.
  • V kurze elektroinštalácie sa oboznámite so základnými pojmami a účelom elektroinštalácie, spôsobom rozvodu elektrickej energie, zapájaním nn rozvodov, istením týchto obvodov a jednoduchými elektroinštalačnými zapojeniami.
  • Obsahom týchto učebných textov sú jednoduchou formou vysvetlené základy mechanického opracovania materiálov. Príručka pozostáva z troch častí: I. časť tvorí úvod a základné bezpečnostné pravidlá pri práci v školských dielňach, II. časť – základy ručného opracovania, ktorej cieľom je naučiť žiakov jednotlivé technológie a osvojiť si správne návyky a postupy pri ručnom opracovaní materiálu a III. časť – základy strojového opracovania – ktorá umožňuje žiakom získať základné vedomosti, zručnosti a návyky pre bezpečné ovládanie obrábacích strojov a naučiÂť ich vyrobiť jednoduché dielce a súčiastky. Súčasťou učebných textov sú aj jednoduché námety na praktickú realizáciu vyučovacieho procesu.